VEDTEKTER 

§ 1 Foreningens navn og definisjon

Foreningens navn er Larvik Teater. Larvik Teater er partipolitisk, religiøst og språklig nøytral.

 

§ 2 Formål og organisatorisk tilknytning

  1. Foreningen Larvik Teater skal fremme scenekunst i Larvik ved å sette opp forestillinger og bidra til å løfte kompetansen for alle teaterinteresserte over 18 år.

  2. Foreningen kan også drive annen kunstnerisk, scenisk og kulturell virksomhet.

 

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

§ 4 Medlemmer

Medlemskap i Larvik Teater er åpent for alle over 18 år. Aktivitetene er tilpasset en voksen målgruppe. Man kan velge å være aktivt medlem eller støttemedlem. Aktive medlemmer deltar direkte og kontinuerlig i aktivitetene som foregår i foreningens regi, støttemedlemmer betaler redusert medlemskontingent og kan bidra eller delta i enkeltaktiviteter.

I særskilte tilfeller kan personer under 18 år bli medlemmer og/eller delta på enkeltstående aktiviteter eller produksjoner.

 

Styret kan ekskludere et medlem fra foreningen dersom vedkommende har opptrådt slik at det skader foreningens navn og rykte, har misligholdt et tillitsverv eller på annen måte har forbrutt seg mot foreningen eller opptrådt krenkende overfor f.eks enkeltmedlemmer. Til dette kreves en enstemmig styrevedtak. Eksklusjonen kan ankes for årsmøtet som med 2/3 flertall kan omgjøre vedtaket.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales innen fristen hvert år. Medlemmer som skylder kontingent og har fått to purringer, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

 

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og avholdes en gang i året, fortrinnsvis i januar/februar. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme.                 

Styret innkaller med minst 1 måneds varsel. Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøteprotokollen skal underskrives av de som er valgt av årsmøtet til å skrive under.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

                

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg kan foregå skriftlig hvis det er hensiktsmessig.           

    

§ 9 Årsmøtets oppgaver

-            Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding

2.         Behandle regnskap i revidert stand

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Vedta årsplan

6.         Vedta budsjett

7.         Velge:

                     a) leder

                     b) nestleder

                     c) kasserer

                     d) kunstnerisk leder/ledelse/team

                     e) øvrige styre- og varamedlemmer     

 

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 11 Styret                    

Foreningen skal ha et styre på minimum 7 - syv personer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Årsmøtet velger leder, nestleder, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Leder blir valgt særskilt for 1 år av gangen. Nestleder, kasserer og styremedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, slik at halvparten står på valg hvert år. Varamedlemmene blir valgt for 1 år av gangen. Styret oppnevner en valgkomité bestående av 2 medlemmer senest 2 måneder før årsmøtet.

Kun ved oppstart av foreningen skal kasserer og ett styremedlem velges for ett år.

 

Styrets hovedoppgave er å sikre driften av foreningen.

 

Foreningen vil tilstrebe å ha et sammensatt styre med hensyn til alder, kulturell bakgrunn og kjønn.

 

§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som bestemmer hvem som til enhver tid har prokura og signaturrett i forhold til bank, bankkort eller andre betalingsmetoder, samt kontrakter, avtaler og lignende.

 

§ 11 Repertoar

Larvik Teater skal ha et variert repertoar.

 

§ 12 Vedtektsendring

Vedtektene kan endres av årsmøtet og ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 1 måned før møtet. Forslag om vedtektsendringer skal gjøres kjent for medlemmene minst to uker før årsmøtet.

 

Eventuelle vedtektsendringer skal også rapporteres til Frilynt Norge.

 

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av foreningen skal behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Oppløsning kan likevel ikke skje så lenge 5 medlemmer er villige til å fortsette med arbeidet. Ved oppløsning tilfaller lagets midler ungdoms- og kulturarbeid i nærmiljøet.

LARVIK TEATER

Org. nr. 921 847 998

Organisasjonsform: 

Forening/lag/innretning

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Hvit YouTube Ikon

IMPRO GRUPPEN 

Hver torsdag

POESIGRUPPEN

Hver torsdag

REVYGRUPPEN

Liten pause i 2020

© 2018  Larvik Teater