top of page

VEDTEKTER

Vedtatt på årsmøtet i Larvik Teater 09.02.23 

§ 1 Foreningens navn og definisjon

Foreningens navn er Larvik Teater. Larvik Teater er partipolitisk, religiøst og språklig nøytral. 

§ 2 Formål 

1. Foreningen Larvik Teater skal fremme scenekunst i Larvik ved å sette opp forestillinger og bidra til å løfte kompetansen for alle teaterinteresserte over 18 år. 

 

2. Foreningen kan også drive annen kunstnerisk, scenisk og kulturell virksomhet. 

 

§ 3 Organisasjonsform 

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

 

§ 4 Medlemmer 

Medlemskap i Larvik Teater er åpent for alle over 18 år, både amatører og profesjonelle.  Aktivitetene er tilpasset en voksen målgruppe. Man kan velge å være aktivt medlem eller  støttemedlem. Aktive medlemmer deltar direkte og kontinuerlig i aktivitetene som foregår i  foreningens regi, støttemedlemmer betaler redusert medlemskontingent og kan bidra eller  delta i enkeltaktiviteter. I særskilte tilfeller kan personer under 18 år bli medlemmer og/eller  delta på enkeltstående aktiviteter eller produksjoner. 

Styret kan ekskludere et medlem fra foreningen dersom vedkommende har opptrådt slik at  det skader foreningens navn og rykte, har misligholdt et tillitsverv eller på annen måte har  forbrutt seg mot foreningen eller opptrådt krenkende overfor f.eks enkeltmedlemmer. Til dette  kreves en enstemmig styrevedtak. Eksklusjonen kan ankes for årsmøtet som med 2/3 flertall  kan omgjøre vedtaket. 

For å delta i aktiviteter og produksjoner i Larvik Teater må du være medlem. Unntak gjelder  barn og unge under 18 år samt unntaksvis profesjonelle aktører/innleide ressurser som f.eks  ikke bor i nærområdet. Videre kan det gjøres unntak for kurs og aktiviteter med  deltakeravgift.  

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


§ 6 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales innen fristen hvert år. Medlemmer som skylder kontingent og har fått to purringer, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og  kan av styret strykes som medlem av foreningen. For nye medlemmer som melder seg inn  og betaler kontingent fra 1. november vil medlemskapet også gjelde for påfølgende år. 

 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og avholdes en gang i året, fortrinnsvis innen utgangen av februar. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede  medlemmer som møter, og alle medlemmer har en stemme. Styret innkaller med minst 1  måneds varsel. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak,  for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved  stemmelikhet faller forslaget. Personvalg skjer skriftlig dersom noen ønsker det.  Stemmelikhet ved personvalg avgjøres ved loddtrekning. 

Årsmøteprotokoll skal underskrives av de som er valgt av årsmøtet til å skrive under. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før  årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som  ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. 

 

§ 8 Årsmøtets oppgaver 

1. Godkjenne innkalling og saksliste 

2. Velge en eller flere ordstyrere/møteledere, en sekretær og to protokollunderskrivere 3. Behandle årsmelding 

4. Behandle regnskap i revidert stand 

5. Behandle innkomne forslag 

6. Fastsette kontingent 

7. Vedta årsplan 

8. Vedta budsjett 

9. Velge: 

         a. leder for 1 år 

         b. nestleder for 2 år 

         c. kasserer/ansvarlig for økonomi for 2 år 

         d. ett styremedlem for 2 år 

         e. ett styremedlem for 1 år 

         f. to varamedlemmer for 1 år 

         g. revisor for 2 år. 

10. Velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer. 

 

§ 9 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for  ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare  behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 10 Styret

Foreningen skal ha et styre på 5 - fem personer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene  forlanger det. Leder og ett styremedlem blir valgt særskilt for 1 år av gangen. Nestleder,  kasserer/ansvarlig for økonomi blir valgt for 2 år av gangen. Varamedlemmene blir valgt for 1  år av gangen. 

Styrets hovedoppgave er å sikre driften av foreningen. Foreningen vil tilstrebe å ha et  sammensatt styre med hensyn til alder, kulturell bakgrunn og kjønn.  

 

§ 11 Revisor 

Årsmøtet velger en revisor for to år. Vedkommende vil få tilsendt referat etter styremøter. Revisor skal sjekke at regnskapet er korrekt, at det er i tråd med lovverket og at  årsberetningen gir et riktig bilde av virksomheten. Revidert regnskap skal være ferdig i tide til  årsmøte. Valgkomiteen foreslår revisor. 

 

§ 12 Repertoar 

Larvik Teater skal ha et variert repertoar. 

 

§ 13 Signaturrett 

Styret avgjør hvem som til enhver tid har prokura og signaturrett i forhold til bank, bankkort eller andre betalingsmetoder, samt kontrakter, avtaler og lignende. 

 

§ 14 Vedtektsendring 

Vedtektene kan endres av årsmøtet og ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 1 måned før møtet. Forslag om vedtektsendringer skal gjøres kjent for medlemmene minst to uker før årsmøtet. Vedtektsendringer skal også rapporteres til Frilynt Norge. 

 

§ 15 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen skal behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Oppløsning kan likevel ikke skje så lenge 5 medlemmer er villige til å fortsette med arbeidet. Ved oppløsning tilfaller lagets midler ungdoms- og kulturarbeid i nærmiljøet. 

 

Vedtatt på årsmøtet i Larvik Teater 09.02.23 

bottom of page